ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС (М.Н.) СПОРЕД БИБЛИЯТА

В предходните страници отбелязахме, че завръщането на Исус (м.н.) е от голямо значение за Християните. Причината за това е, че Библията, която се състои от Стар завет (Тората [Петокнижието] и други Юдейски писания) и Нов завет (четирите Евангелия, сбор от писма и Откровението на св. Йоан), съдържа множество знамения относно Последния период. Второто пришествие на Исус (м.н.) е описано ясно в Новия завет.

Старият и Новият завет дават разнообразни пояснения за бъдещите събития. Както ни е известно, докато Старият завет не споменава Исус поименно, той разкрива пришествието на спасител от рода на Давид (м.н.). В някои пасажи на Стария завет се споменава за определени събития от Последния период. Новият завет от своя страна пък е изпълен с предзнаменования относно Второто пришествие на Исус (м.н.), съпътстващите го събития и Последният период.

Коранът разкрива, че както Тората, така и Евангелието са били изменени с течение на времето и че в резултат на това те съдържат някои погрешни вярвания. Докато някои части може да са се запазили в точност с оригиналната им форма, то останалите са били променени от различни хора. Поради тази причина ние можем да се доверим на пасажите, които съответстват на Корана и хадисите. Както долуизложените примери ще покажат съществува голяма прилика между Еврейските, Християнските и Ислямски източници по отношение на Второто пришествие на Исус (м.н.) и Последния период. По-голямата част от Евреите не са приели Исус (м.н.) като Месия, а напротив, те са го угнетявали, така както са правели в миналото и с останалите пророци, които са им били изпратени.

Бог съобщава в Корана така:

И дадохме на Муса Писанието, и подир него изпратихме един след друг пратениците, и дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. Нима не ви обземаше надменност всеки път, щом пратеник ви донасяше онова, което душите ви не желаят? И някои отрекохте, а други убивате. (Коран, 2:87)

Евреите, които не признават Исус за Месия, все още очакват "истинският" Месия.

Тъй като Християните приемат, че святата им книга (Библията) се състои от Старият и Нов завет, то те тълкуват съответните въпроси под светлината на тези две книги. Когато разгледаме внимателно Евангелието ще видим, че Второто пришествие на Исус (м.н.) е една от основните теми там. Откровенията тук разкриват природните феномени и социални събития, които ще настъпят преди и след пришествието. Когато погледнем към хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) във връзка с тези събития, ще забележим, че предзнаменованията за Последният период са наближили повече отколкото са били в миналото. (За по-подробна информация, можете да се обърнете към "Знамения за Съдния ден" на Хaрун Яхя) Интересното тук е, че почти всички знамения предвещаващи настъпването на Съдния ден са настъпили в днешни дни. Следователно, можем да кажем, че съобщеният в Ислямсите източници, така както и в Старият и Нов завет, Последен период е настъпил.

 

Месията, така както е предсказан в Стария завет

Месията, чието идване е обещано в Стария завет, и за чиято поява и дейности са дадени множество сведения, е както се съобщава в Корана - Исус (мир нему). Освен думата "Месия", за очакваната личност също така са използвани думи като Крал, Господар (учител) и Манахем.

Когато в Стария завет се споменава за появата на Месията, също така често се дава и кратка информация за господството, което той ще установи. Едни от основните му характеристики са, че той ще управлява народи, ще бъде потомък на Давид (м.н.) и ще прилича на него [Давид (м.н.) също по свое време е управлявал земите, до които е успял да достигне]. При първото си идване обаче Исус не е водил война, той само е обявил пророчеството си на хората, правел е чудеса и е предавал Божиите откровения. Следователно, можем да кажем, че някои от стиховете от Стария завет се отнасят за второто му идване.

Във връзка с Месията Старият завет (Тората и останалите писания) ни дава следната информация, част от която е цитирана по-долу с цел изясняване на въпроса:

... Господ ще съди краищата на земята, ще даде сила на Своя цар и ще въздигне рога на помазаника Си. (1 Самуил 2:10)

И в дните на ония царства Бог Небесний ще въздигне царство, което вовеки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства, а само' ще стои вечно. (Даниил 2:44)

Ето, Моят раб, когото държа за ръка... Ще положа Духа Си върху него, и той ще възвести съд на народите; няма да викне, нито да възвиси гласа си, и няма да даде да го чуят на улиците, пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина; няма да ослабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд, и островите ще се уповават на Неговия закон... Аз, Господ, те призовах в правда, ще те държа за ръка и ще те пазя, ще те поставя завет за народа, светлина за езичниците, за да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седещите в тъмнина - от тъмница. (Исаия 42:1-4,6-7)

От тези пасажи става ясно, че Месията ще се пребори с всички режими, които му се противопоставят. И в края на борбата си той ще изведе човечеството от настоящото му положение, което е описано в стиховете като потисничество, слепота, затвор и тъмнина, към просвещение.

Някои от другите му качества са описани така:

Ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите му гледат, и ще решава делата, не според както ушите му слушат. Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина; с жезъла на устата си ще порази земята, и с диханието на устните си ще убие нечестивеца. (Исаия 11:3-4)

Описанията на господството на Исус (м.н.) при второто му пришествие са съвместими с описанията на пророците в Корана: Исус (м.н.) ще бъде справедлив, взимащ правилни решения, говорещ добре и мъдър лидер, който е предан единствено на Бог. Бог ще донесе мир и щастие на човечеството посредством един превъзходен водач.

Старият завет съобщава следното за господството на вярата в съществуването и единството на Бог:

В оня ден няма да има светлина, светилата ще се махнат. Тоя ден ще бъде едничък, известен само на Господа: нито ден, нито нощ; само привечер ще се яви светлина. В оня ден живи води ще потекат от Йерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море: лете и зиме тъй ще бъде. И Господ ще бъде цар над цяла земя: в него ден Господ ще бъде един, и името Му - едно. (Захария 14:6-9)

След като Исус (м.н.) убие Антихриста всички идеологии оспорващи Бог ще изчезнат. Това ясно е представено в Стария завет, защото "Господ ще бъде цар над цяла земя". Множество други пасажи също описват Божието господство през този период:

Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама като вола. Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата Ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето. (Исаия 11:6-9)

Тези описания ни напомнят на тези за Златния век от хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари). (За по-подробна информация вижте "Златният век", Харун Яхя)

 

Описанието на Второто пришествие на Исус (м.н.) в Новия завет

От общо 259 глави на Новия завет, 210 от тях съдържат 318 обяснения относно Второто пришествие на Исус (м.н.). Ясните твърдения за издигането на Исус (м.н.) при Бог и неговото завръщане на земята са както следват:

... Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. (Йоан 14:2-3)

И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески. (Матей 24:26-27)

Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий. (Матей 24:44)

Прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. (2 Тимотей 4:8)

И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят. (Матей 24:14)

Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма. (Матей 24:30)

И рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето. (Деяния 1:11)

А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя... Иисуса Христа. (Филипяни 3:20)

Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око… (Откровение 1:7)

Не искам, братя, да не знаете тая тайна (за да не възмечтаете много за себе си), че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници, и по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано: "ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Иакова". (Римляни 11:25-26)

От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата. (Матей 24:32-33)

А кога дойде Син Човеческий в славата си, и всички свети ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си. (Матей 25:31)

Както споменахме по-рано, при второто си пришествие Исус (м.н.) ще постави началото на един век на справедливост, благоденствие и целомъдрие. Както Новият завет казва:

Блажени кротките, защото те ще наследят земята. (Матей 5:5)

А молете се тъй: ... да дойде Твоето царство ... (Матей 6:9-10)

И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. (Лука 13:29-30)

Несъмнено съществуват поразяващи прилики между Ислямските, Християнските и Еврейски описания по отношение на Второто пришествие на Исус (м.н.) и глобалното владичество на религиозния морал. Тази хармония предизвиква едно огромно очакване и в трите религии. Ерата, в която живеем е може би тази, в която очакването на това чудо е достигнало своя връх, а също така е и близко да се изпълни. Това е една велика вест, която помага на вярващите да запазят високия си морал.

 

НАЗАД

 
Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com