ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРИШЕСТВИЕТО ОТ ХАДИСИТЕ

 

Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) е разкрил в своите хадиси множество важни факти за завръщането на Исус (м.н.), както и някои от нещата, които ще се случат преди и след това събитие. Цялата тази информация е от "неведомото" и, както е разкрито в следния айят, му е била дадена от Бог:

Знаещият неведомото. Той на никого не разкрива Своите тайни, освен на онзи пратеник, когото е избрал. И сторва Той пред него и зад него да има [ангели] пазители. (Сура Джинн, 26-27)

Господ също така разкрива, че изпраща мъдрост на Пророка Мохамед (с.а.с.) в съня му:

Аллах превърна съновидението на Своя Пратеник в истина. "Ще влезете в Свещената джамия, ако Аллах е пожелал, в безопасност, с бръснати глави или подстригани, без да се страхувате." И знае Той, каквото вие не знаете. И освен това ви отреди близка победа. (Сура Фатх, 27)

Бог дарява Пророка Мохамед (с.а.с.) с такава мъдрост с цел да подкрепи и помогне на него и на всички искрени вярващи с него.

Една част от тази разкрита информация е относно знаменията за Последния период. Най-същественото от тези откровения е за Второто пришествие на Исус. Хадисите относно Последния период могат да бъдат открити в сахих (официално признатите) хадиси, като Риядх aс-Салихин на Имам Навави, Aл-Mуватта на Имам Малик, Сахих на Ибн Хузайма и Ибн Хиббан, Муснад на Ибн Ахмед Ханбал и Абу Дауд aл-Taялиси. От тези източници научаваме, че Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) е разкрил множество важни неща за Исус (мир нему), всяко едно от които се смята за таватур (надеждно).

Пророкът Мохамед (с.а.с.) е разкрил в своите хадиси, че религиозният морал ще властва по цял свят; ще господства мир, справедливост и благоденствие; и че всичко това ще бъде постигнато от Исус (м.н.), който ще обедини Християнския и Ислямския свят. Днес множество общества са под влиянието на антирелигиозни философии и произтеклите от тях модели са очевидни. Проблеми като безнравственост, наркомания, тероризъм и бедност изискват Християни и Мюсюлмани да се обединят и да се борят срещу тях на интелигентно ниво. Социалната структура на света днес прави неизбежен съюза между Исляма и Християнството. Имайки предвид Християнското влияние върху лидерите на развитите държави в света, то бихме си представили ясно какво ще бъде влиянието при евентуалното съюзяване на Исляма и Християнството в рамките на няколко години.

Хадисите за Исус (м.н.) са "тaватур"(надеждни)

Ислямските учени смятат пришествието на Исус (м.н.) за въпрос на акидах (вяра) Пророкът Мохамед (с.а.с.) ни благовестява с Второто пришествие на Исус (м.н.)
Блага вест за Златния век

Света ще се изпълни с мир

Пророкът Исус (мир нему) няма да донесе нова религия
Външния вид на Исус (м.н.)


Исус (м.н.) ще бъде погребан до гроба на Пророка Мохамед (с.а.с.)

 

 

НАЗАД

 

Начална страница | Знамения за второто пришествие на Исус | Статии
Email: info@ochakvaniatmesia.com
www.ochakvaniatmesia.com

 
Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com