МЕСИЯТА ИСУС (М.Н.), СИНЪТ НА МАРИЯ, В КОРАНА

 

Целта на тази глава от книгата е, позовавайки се на най-сигурния източник, да представи всички подробности, свързани с миналия живот на Исус (м.н.) и неговото второ пришествие на земята. Несъмнено този източник е Коранът – той не е претърпял ни най-малка повреда или промяна и както Бог се изразява, “...никой не ще подмени Неговите Слова” (Сура Анам, 115) В Корана са описани доста етапи от живота на Исус (м.н.) – от неговото раждане до неговото въздигане при Бог, от неговото второ пришествие на земята до неговата истинска смърт.

Исус (м.н.) е свят Божий пратеник, който е живял преди около 2000 години. Макар днес божията религия, която той е изповядвал, да съществува по име, тя е претърпяла множество изменения и е преиначена. Книгата, която Бог низпослава на Исус (м.н.), също съществува само по име. В действителност днес нейният оригинален текст не е достъпен.

В Корана е споменато както за раждането на Исус (м.н.), неговия живот и някои от случките, които е преживял, така и за положението на хората около него. Нещо повече, отново в айятите от Корана откриваме много неща, свързани с това как майката на Исус (м.н.) – Дева Мария, е живяла преди раждането му, с нейното необикновено зачатие, със самото раждане на Исус (м.н.) и реакциите на хората, с които тя се сблъсква. И наред с всичко това Бог ни съобщава, че през последния период Исус (м.н.) ще дойде отново на земята.


Раждането и възпитаването на Дева Мария
Забременяването на Дева Мария
Исус (м.н.) е Божие Слово
 
Раждането на Исус (м.н.)
Исус (м.н.) говори още докато е в люлката
Чудесата, които Исус (м.н.) правел

 

 

НАЗАД

Начална страница | Знамения за второто пришествие на Исус | Статии
Email: info@ochakvaniatmesia.com
www.ochakvaniatmesia.com

 
Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com